Biên giới học thuật

Thành viên romeohuy

Thành viên trong: 10 tháng (từ ngày 4 tháng 1)
Loại: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Địa chỉ:
Website:
Thông tin:

Hoạt động của romeohuy

Điểm: 130 điểm (hạng #10)
Câu hỏi: 1
Trả lời: 0
Bình luận: 0
Đã thích : 0 câu hỏi, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 k thích
Đã nhận: 1 thích, 0 k thích

Tường của romeohuy

23 câu hỏi
20 trả lời
9 bình luận
147 thành viên