Biên giới học thuật

Thành viên soonwi

Thành viên trong: 6 tháng (từ ngày 18 tháng 2)
Loại: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Địa chỉ:
Website:
Thông tin:

Hoạt động của soonwi

Điểm: 120 điểm (hạng #14)
Câu hỏi: 1
Trả lời: 0
Bình luận: 0
Đã thích : 0 câu hỏi, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 k thích
Đã nhận: 0 thích, 0 k thích

Tường của soonwi

22 câu hỏi
20 trả lời
9 bình luận
142 thành viên