Biên giới học thuật

Thành viên vuong2k1

Thành viên trong: 3 tháng (từ ngày 20 tháng 1)
Loại: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Địa chỉ:
Website:
Thông tin:

Hoạt động của vuong2k1

Điểm: 190 điểm (hạng #4)
Câu hỏi: 1
Trả lời: 0
Bình luận: 0
Đã thích : 7 câu hỏi, 0 trả lời
Đã đánh giá: 7 thích, 0 k thích
Đã nhận: 0 thích, 0 k thích

Tường của vuong2k1

23 câu hỏi
13 trả lời
5 bình luận
102 thành viên