Biên giới học thuật
0 k thích
Cho em hỏi muốn đọc 2 cảm biến DHT22 cùng 1 lúc rồi lấy giá trị trung bình rồi hiển thị thì sửa code làm sao.

Hiện tại chỉ đọc được từ chân số 2 thôi ạ

Xin cảm ơn a

#include <DHT.h>

#include <LiquidCrystal.h>

const int dhtPin = 2;

const int dhtPin1 = 3;

const int dhtType = DHT22;  // chọn loại DHT

const int dhtType1 = DHT22;

DHT dht( dhtPin,dhtType);

LiquidCrystal lcd (12,11,5,4,3,2);

void setup(){

  lcd.begin(16,2);

  Serial.begin(9600);

  Serial.println("Test DHT22");

  dht.begin();

}

void loop(){

  float t, h;

  float h1 = dht.readHumidity(); // đọc độ ẩm

  float t1 = dht.readTemperature(); // đọc nhiệt độ

  float h2 = dht.readHumidity(); // đọc độ ẩm

  float t2 = dht.readTemperature(); // đọc nhiệt độ

  // Hiển thị trên Serial

  Serial.print(" Nhiet do : "); Serial.print(t=((t1+t2)/2)); Serial.println(" *C ");

  Serial.print(" Do am: ");Serial.print(h=((h1+h2)/2)); Serial.println(" % ");

  Serial.println(" ");

  delay(1000);

}
đã hỏi trong arduino bởi (120 điểm)

1 Câu trả lời

0 k thích
Bạn nên chạy cái vòng lặp loop để đọc khoảng 100 giá trị xong chia cho 100 là ra trung bình.
trả lời bởi (200 điểm)
bạn có thể bổ sung thêm đoạn code thêm được không?
Chào mừng đến với Ask iNut, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
24 câu hỏi
20 trả lời
9 bình luận
150 thành viên